Misija Sekopaka

U procesu integracije Srbije u EU, naša država se opredelila da uskladi svoje zakonodavstvo sa Acquis Communitaire (dokumentom koji predstavlja pravne tekovine Evropske unije), odnosno zakonskim obavezama na svim poljima, uključujući i polje zaštite životne sredine. Direktive i zakoni EU (Direktiva 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu) koje se bave ambalažom i upravljanjem ambalažnim otpadom, postavljaju princip „produžene odgovornosti proizvođača“ pred sve subjekte u lancu do krajnjeg korisnika - proizvođače, pakere/punioce, uvoznike, distributere i maloprodaju, stavljajući ih u poziciju da izvrše ponovno iskorišćenje ambalaže koju plasiraju na tržište u procentu koji države odrede.

Misija Sekopaka je ispunjavanje zakonskih obaveza prema svim klijentima na rentabilan i održiv način.

Ovaj princip „odgovornosti generatora otpada“ je inkorporiran u srpski Zakon o upravljanju otpadom i Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, koji su usvojeni od strane Skupštine Srbije i koji su dalje razrađeni kroz podzakonska akta.

Upravo rešavanje ovog pitanja je i bio povod zbog kojeg se industrija u Srbiji organizovala i osnovala „Sekopak d.o.o. Beograd“ - Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom, neprofitnu poslovnu organizaciju za samopomoć, otvorenu za sve zainteresovane kompanije. Sekopak posluje sa trenutno devet članica osnivača: Knjaz Miloš, Ball Packaging Europe, Coca Cola HBC, Fresh&Co, A&P Pepsi, Carlsberg Srbija, Tetra Pak Production, Apatinska pivara i Koncern Bambi Banat. Ove kompanije su društveno odgovorne i svesne svojih obaveza prema zdravijoj životnoj sredini.

Saradnja i partnerstvo između države i zainteresovanih proizvođača je neophodno, kako bi se omogućilo unapređenje uspostavljenog nacionalnog sistema za primarnu selekciju svih vrsta ambalažnog otpada, a na osnovu postignutog dogovora o ekološki bezbednom i ekonomski opravdanom rešenju za ambalažu i ambalažni otpad koji je srpska industrija podržala.

U tom procesu Sekopak, traži učešće i podršku industrije, ali i zainteresovane javnosti, kako bi se obezbedila pravovremena akcija.

Sekopakova misija jeste garantovano ispunjenje zakonskih obavezama prema svim klijentima koji su nam dali svoje poverenje, na rentabilan i dugoročno održiv način.

U želji da se i Srbija pridruži ostatku sveta koji se problematikom ambalažnog otpada dugo i uspešno bavi, pozivamo vas da nam date svoje poverenje i podršku.

Povelja Sekopakovih principa:

 • Ispunjenje zakonskog okvira o ambalaži sa najvećom mogućom ekološkom dobiti i minimalnim ulaganjima.
 • Obaveza plaćanja naknade je na nivou pakera/punilaca i uvoznika.
 • Stvarni obračun troškova / bez subvencionisanja materijala.
 • Bez suvlasništva sa dobavljačima (operaterima otpada i drugim).
 • Neprofitna orijentacija.
 • Transparentan i proverljiv rad.
 • Jednak tretman klijenta.
 • Vlasništvo nad materijalima gde god je to moguće.
 • Proizvođači ambalaže se obavezuju na najbolja moguća održiva rešenja za recikliranje za licencirane količine ambalaže.
 • Garantuje se potpuna zaštita javne i neovlašćene upotrebe podataka o pojedinačno prijavljenom ambalažnom otpadu.
 • Sekopak posluje sa Ministarstvom i lokalnim zajednicama u partnerstvu zasnovanom na dobroj volji.

Više materijalni sistem ambalažnog otpada