Opšti principi rada

Sekopak se pažljivo vodi principima, baziranim na sopstvenom iskustvu, koji su neophodni za realizaciju delatnosti iz oblasti upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji:

 • Ispunjenje zakonskih obaveza o ambalaži sa najvećom mogućom ekološkom dobiti i minimalnim ekonomskim ulaganjima (efikasnost, efektivnost).
 • Poslovanje uz stvarni obračun troškova, bez subvencionisanja materijala (svakom materijalu njegovi troškovi, bez kumulativnog obračunavanja za različite materijale).
 • Transparentan rad koji doprinosi uspostavljanju poverenja svih zainteresovanih strana zasnovanog na zajedničkom interesu i ispunjenju zadatih ciljeva
 • Jednak tretman klijenata (dostupnost identične usluge po jednakim uslovima svakom klijentu).
 • Bez suvlasništva sa dobavljačima usluga Sekopaku (nema vertikalne integracije unutar članstva).
 • Poslovanje prema neprofitnoj orijentaciji - nema raspodele dobiti suvlasnicima, sva eventualna dobit se ulaže u izgradnju sistema za sakupljanje ambalažnog otpada i edukaciju stanovništva.
 • Radi boljeg nadzora i efikasnijeg rada sistema podržavaće se vlasništvo nad materijalima u mogućoj meri.
 • Sekopak posluje sa državom, nadležnim ministarstvima i lokalnim zajednicima u partnerstvu zasnovanom na ispunjenju zajedničkih ciljeva.

Povelja Sekopakovih principa predstavlja javni dokument, potpisan od strane svih osnivača kompanije. Prilikom osnivanja obavezali smo se i na primenu evropskog principa proširene odgovornosti proizvođača, na pokretanje sistema za primarnu selekciju i na sledstvena, a potrebna početna ulaganja.


PRINCIPI RADA NOVOG SISTEMA
Poštujemo sve kriterijume u pripremi i testiranju sistema upravljanja ambalažnim otpadom kontaminiranim ostacima opasnih supstanci koji smo od početkom 2013. godine ponudili našim klijentima.

 • Uredno pribavljene i adekvatne dozvole svakog od pojedinačnih podoperatera integrisanih u sistem (sakupljanje, transport, skladištenje, tretman).
 • Uredno dokumentovanje kretanja otpada.
 • Praćenje i izveštavanje o toku procesa.
 • Blagovremene najave kretanja svakog pojedinačnog transporta.
 • Adekvatna priprema/pakovanje otpada na mestu nastajanja - kod generatora otpada.
 • Obavljanje karakterizacije i pribavljanje uverenja o karakteru otpada.
 • Dostupnost MSDS lista.

Opšti šrincipi rada kompanije Sekopak