Odgovornost u našim rukama

Odgovornost u našim rukamaKako bi podsetila građane da nije teško biti odgovoran kompanija Sekopak svakodnevno ukazuje na važnost primarne selekcije uz poruku da je odgovornost u našim rukama.

Na vozilima gradskog saobraćaja građani imaju prilike da vide koja vrsta ambalaže se odlaže u koju posudu i da ambalažu sa zelenom tačkom imaju društveno odgovorne kompanije.

Sekopak je u Republici Srbiji nosilac licence prestižnog simbola Zelena tačka. Ova oznaka potrošačima ukazuje da je kompanija, na čijim proizvodima se nalazi Zelena tačka, posvećena očuvanju životne sredine kroz plaćanje naknade za zbrinjavanje svog ambalažnog otpada. Simbolom zelene tačke se takođe krajnjem korisniku ambalaže daje informacija da je određena ambalaža reciklabilna, kao i da kompanija čiji proizvod sadrži ovaj simbol spada u red društveno odgovornih kompanija.

Kompanija Sekopak je prošle godine predala na reciklažu preko 79.000 tona ambalažnog otpada i ispunila cilj za 2017. godinu od 50%. Cilj je da se u 2019. godini reciklira 60% ambalažnog otpada, koji se može ostvariti samo uključivanjem svih učesnika u lancu i razvojem primarne selekcije, tj. uspostavljanjem sistema odvajanja ambalažnog otpada na mestu nastanka.

ČUVAJMO PRIRODU!

Oglašavanje na vozilima gradskog saobraćaja