Simbol Zelena tačka

Naša odgovornost prema životnoj sredini iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje kupujemo u prodavnici. Zato je važno da, pre kupovine, proverimo da li je određeni proizvod označen Zelenom tačkom. Ako jeste, znamo da kompanija koja ga je plasirala na tržište učestvuje u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom, da je društveno odgovorna i ekološki svesna.

Zelena tačka je međunarodno zaštićeni simbol kojim se obeležava ambalaža proizvoda. Nakon što proizvod bude potrošen, a ambalaža odbačena, sistem će se pobrinuti da ona bude reciklirana, umesto da završi na deponiji. Proizvodi označeni Zelenom tačkom rado su viđeni na tržištima širom Evrope jer potrošačima i poslovnim partnerima prenose poruku o društveno odgovornom poslovanju proizvođača.

Istorijat Zelene tačke

Sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada koji je danas prepoznatljiv kao Zelena tačka, počeo je da se primenjuje osamdesetih godina prošlog veka u Nemačkoj. Sistem je ubrzo postao popularan širom Evrope, pa i van nje. Ovaj simbol razvila je nemačka organizacija za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada Duales System Deutschland AG.

Od 1995. godine, panevropska organizacija Pro Europe poseduje prava za izdavanje dozvola za korišćenje oznake Zelena tačka.

Preporuka za obeležavanje Zelene tačke

Preporuka je da se pored znaka Zelene tačke stavlja i oznaka ®.

Zelena tačka u Srbiji

Sekopak, društvo za upravljanje ambalažnim otpadom u Srbiji, ima ekskluzivno pravo na razvoj sistema Zelene tačke. Zadatak Sekopaka jeste da pomogne domaćim kompanijama da ispune svoju zakonsku obavezu vraćanja u proces reciklaže određenog procenta ambalažnog otpada koji plasiraju na tržište.

Takođe, Sekopak, članstvom u asocijaciji Pro Europe, omogućava i olakšava svojim klijentima uvoz i izvoz proizvoda sa Zelenom tačkom. Sekopak upoznaje kompanije sa kriterijumima koje moraju ispuniti kako bi mogle da koriste ovaj simbol na svojim pakovanjima.

Standardni ugovor za simbol Zelena tačka
Link: 
Standardni ugovor za simbol Zelena tačka

Uslovi korišćenja simbola Zelena tačka na ambalaži proizvoda
Link: Preporuke za korišćenje simbola Zelena tačka na ambalaži proizvoda

Uvid u licencu za korišćenje znaka Zelena tačka u međunarodnoj bazi žigova - ROMARIN
Link: http://www.wipo.int/romarin
Pretraga po broju registracije žiga: 653449