+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Usklađivanje sa zakonskom regulativom

Usklađivanje sa zakonskom regulativom

Obaveze kompanija prema državi

Prema Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu, svaka kompanija koja na tržište Republike Srbije plasira više od jedne tone ambalaže, u obavezi je da ispuni nacionalne ciljeve propisane od strane nadležnog ministarstva. To može postići tako što će:

  • svoje obaveze preneti na ovlašćenog operatera
  • samostalno upravljati ambalažnim otpadom (uz posedovanje važeće dozvole)
  • platiti državi naknadu prema Zakonu o naknadama za korišćenja javnih dobara

Produžena odgovornost proizvođača

Princip produžene odgovornosti proizvođača (POP) ušao je u široku primenu na teritoriji Republike Srbije nakon usvajanja seta “zelenih” zakona 2009. godine. Ovim principom uveden je model kojim su proizvođači, uvoznici, distributeri i prodavci proizvoda koji utiču na porast količine otpada odgovorni za otpad koji nastaje usled njihovih aktivnosti, plasmana proizvoda ili usluga, kao i da snose pune troškove posledica svojih aktivnosti.

Prenošenje obaveza na operatera za upravljanje ambalažnim otpadom

Prenošenjem obaveza na Sekopak klijent može da se usmeri na svoje redovno obavljanje osnovne delatnosti dok Društvu prepušta obavezu upravljanja otpadom i rešavanje zakonskih pitanja.

Primarna selekcija kao rešenje

Razvijen sistem primarne selekcije otpada na mestu njegovog nastanka, može biti uspešan jedino u slučaju ispravnog korišćenja posuda za radvajanje i razumevanja procesa selekcije i reciklaže ambalažnog otpda. Iz ovog razloga Sekopak poseban akcenat stavlja na edukativne radionice, namenski dizajnirane za svoje klijente, u okviru kojih zaposleni u kancelariama i/ili proizvodnim kapacitetima dobijaju sve neophodne informacije i nesmetano mogu da daju svoj puni doprinos u očuvanju životne sredine. Ličnim primerom pomeramo društvo ka zajedničkom cilju.

Najbolje rešenje za ispunjavanje nacionalnih ciljeva

Sekopak obezbeđuje najefikasniji, najbezbedniji i dugoročno održiv način ispunjavanja nacionalnih ciljeva u pogledu reciklaže i ponovnog iskorišćenja ambalažnog otpada. Potpisivanjem ugovora sa Sekopakom, obveznicima se omogućuje da na ekonomičan i rentabilan način ispune svoje obaveze proistekle iz Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Nacionalnim ciljevima su propisane količine ambalažnog otpada koje je potrebno vratiti u sistem reciklaže i/ili ponovnog iskorišćenja, a koje zavise od količine ambalaže koju je kompanija stavila na tržište.

Opšti ciljevi
20202021202220232024
Iskorišćenje %6162636465
Reciklaža%5657585960
Specifični ciljevi za reciklažu
20202021202220232024
Papir/karton%6264666870
Plastika%2630343842
Staklo%4445464748
Metal%4546474849
Drvo%1719212324
Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by